sg-top 
  用河洛話、台灣話ㄝ思維,寫出純台語ㄝ文章,伿会佟展現佮表達台語文學之美。  
www.holok.tw 河洛語、台語寫作ㄝ時,用「河洛語音字寶典」二字元ㄝ表音字,混合漢字寫作
      ㄝ文章不但美觀 ,瑪乎人充滿自信。  
   
河洛語google電子書專區
河洛語書籍系列
河洛語發音讀本
河洛語音字寶典
河洛語字詞典
河洛語文學集
河洛語用字集
河洛語華語侻照
河洛語英語侻照
河洛語-日語侻照
介系音詞尾接音詞
儕音漢字外來語詞
河洛語音字寶典係河洛語、台語漢字之表音系統,所以河洛語、台語有音就有字
河洛語傳說故事
河洛語ㄝ由來
油條的由來
油呷粿ㄝ由來
為什麼貓會呷老鼠
鎮風根的妙用
天生吾材必有用
濟公傳奇故事
 
下載gs
河洛語45發音字型下載
 
 
 
 45發音字
河洛語45字元發音表

河洛語21字元讀音 河洛語24字元6音節讀音
河洛語45字元ㄝ發音
   
  河洛語双字元一覽表  
     
a
1 2 3 4  5 6音
a y 6 r ah '
ai a- aj a1 aih af
au a5 a; a0 auh aw
ae a8 a[ a. aeh a,
ao a2 a3 a4 aoh a9
an a7 a\ a] anh a=
am az ax av amh ag
b
1 2 3 4  5 6音
ba by b6 br bah b'
bi b- bj b1 bih bf
bu b5 b; b0 buh bw
be b8 b[ b. beh b,
bo b2 b3 b4 boh b9
bn b7 b\ b] bnh b=
           
H
1 2 3 4  5 6音
ha hy h6 hr hah h'
hi h- hj h1 hih hf
hu h5 h; h0 huh hw
he h8 h[ h. heh h,
ho h2 h3 h4 hoh h9
hn h7 h\ h] hnh h=
           
     
S
1 2 3 4  5 6音
sa sy s6 sr sah s'
si s- sj s1 sih sf
su s5 s; s0 suh sw
se s8 s[ s. seh s,
so s2 s3 s4 soh s9
sn s7 s\ s] snh s=
           
D
1 2 3 4  5 6音
da dy d6 dr dah d'
di d- dj d1 dih df
du d5 d; d0 duh dw
de d8 d[ d. deh d,
do d2 d3 d4 doh d9
dn d7 d\ d] dnh d=
           
C
1 2 3 4  5 6音
ca cy c6 cr cah c'
chi ch- chj ch1 chih chf
cu c5 c; c0 cuh cw
che ch8 ch[ ch. cheh ch,
co c2 c3 c4 coh c9
cn c7 c\ c] cnh c=
           
      
e
1 2 3 4  5 6音
ea ey e6 er eah e'
eu e5 e; e0 euh ew
e 8 [ . eh ,
en e7 e\ e] enh e=
           
           
           
Z
1 2 3 4  5 6音
za zy z6 zr zah z'
zi z- zj z1 zih zf
zu z5 z; z0 zuh zw
ze z8 z[ z. zeh z,
zo z2 z3 z4 zoh z9
zn z7 z\ z] znh z=
           
m
1 2 3 4  5 6音
ma my m6 mr mah m'
mi m- mj m1 mih mf
mu m5 m; m0 muh m
me m8 m[ m. meh m,
mo m2 m3 m4 moh m9
mn m7 m\ m] mnh m=
m mz mx mv mh mg
     
G
1 2 3 4  5 6音
ga gy g6 gr gah g'
gi g- gj g1 gih gf
gu g5 g; g0 guh gw
ge g8 g[ g. geh g,
go g2 g3 g4 goh g9
gn g7 g\ g] gnh g=
           
K
1 2 3 4  5 6音
ka ky k6 kr kah k'
ki k- kj k1 kih kf
ku k5 k; k0 kuh kw
ke k8 k[ k. keh k,
ko k2 k3 k4 koh k9
kn k7 k\ k] knh k=
           
I
1 2 3 4  5 6音
ia iy i6 ir iah i'
i - j 1 ih f
iu i5 i; i0 iuh iw
ie i8 i[ i. ieh i,
io i2 i3 i4 ioh i9
in i7 i\ i] inh i=
im iz ix iv imh ig
     
O
1 2 3 4  5 6音
oa oy o6 or oah o'
ou o5 o; o0 ouh ow
o 2 3 4 oh 9
on o7 o\ o] onh o=
           
           
           
n
1 2 3 4  5 6音
na ny n6 nr nah n'
ni n- nj n1 nih nf
nu n5 n; n0 nuh nw
ne n8 n[ n. neh n,
no n2 n3 n4 noh n9
n 7 \ ] nh =
           
L
1 2 3 4  5 6音
la ly l6 lr lah l'
li l- lj l1 lih lf
lu l5 l; l0 luh lw
le l8 l[ l. leh l,
lo l2 l3 l4 loh l9
ln l7 l\ l] lnh l=
           
     
q
1 2 3 4  5 6音
qa qy q6 qr qah q'
qi q- qj q1 qih qf
qu q5 q; q0 quh qw
qe q8 q[ q. qeh q,
qo q2 q3 q4 qoh q9
qn q7 q\ q] qnh q=
           
t
1 2 3 4  5 6音
ta ty t6 tr tah t'
ti t- tj t1 tih tf
tu t5 t; t0 tuh tw
te t8 t[ t. teh t,
to t2 t3 t4 toh t9
tn t7 t\ t] tnh t=
           
p
1 2 3 4  5 6音
pa py p6 pr pah p'
pi p- pj p1 pih pf
pu p5 p; p0 puh pw
pe p8 p[ p. peh p,
po p2 p3 p4 poh p9
pn p7 p\ p] pnh p=
           
     
U
1 2 3 4  5 6音
ua uy u6 ur uah u'
ui u- uj u1 uih uf
u 5 ; 0 uh w
ue u8 u[ u. ueh u,
uo u2 u3 u4 uoh u9
un u7 u\ u] unh u=
           
V
1 2 3 4  5 6音
va vy v6 vr vah v'
vi v- vj v1 vih vf
vu v5 v; v0 vuh vw
ve v8 v[ v. veh v,
vo v2 v3 v4 voh v9
           
           
短促音
1 2 3 4  5 6音
ak   6k     'k
ik   jk     fk
uk   ;k     wk
ek   [k     ,k
ok   3k     9k
ab   6b     6b
ib   jb     fb
     
a-i-u-e-o-n-m
1 2 3 4  5 6音
a y 6 r ah '
i - j 1 ih f
u 5 ; 0 uh w
e 8 [ . eh ,
o 2 3 4 oh 9
n 7 \ ] nh =
m mz mx mv mh mg
短促音2
1 2 3 4  5 6音
at   6t     't
it   jt     ft
ut   ;t     wt
et   [t   ,t
           
           
           
     
     
 
信箱